Algemene voorwaarden
Laatste aanpassing 24/09/2021

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten en overige prestaties waartoe NVRoyaleDujardinzichverbindt,tenzijvoorafgaandelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem opgegeven hoeveelheden, eisen, specificaties en andere gegevens waarop NV Royale Dujardin haar aanbieding baseert.
 3. Dagprijzen zijn gebaseerd op de vigerende omstandigheden en gegevens (m.n. loon- en materiaalkosten, indexeringen enz.), prijzen kunnen daarom van dag tot dag in alle redelijkheid en billijkheid wijzigen. Indien een prijsofferte de bestelling voorafgaat, zijn de erin opgenomen prijzen exclusief transport- en personeelskosten en verhuur van materialen, tenzij anders overeengekomen. Prijsoffertes hebben een geldigheidduur van 10 dagen.
 4. Indien na bestelling het door de klant opgegeven aantal genodigden verminderd wordt met meer dan 10% kan NV Royale Dujardin de initieel opgegeven prijzen herzien.
 5. Bij annuleren van de bestelling minder dan 2 dagen voor de overeengekomen leveringstijdstip is de klant 25% van de bestelling verschuldigd. Deze bepaling is niet van toepassing ingeval van overmacht die de klant onverwijld bij kennisname aan NV Royale Dujardin meedeelt en aantoont.
 6. De plaats en tijd van levering is deze opgegeven door de klant bij bestelling. In verband met de onvoorziene verkeersomstandigheden moet de klant rekening houden met een speling van 20 min.
 7. Alle maaltijden en producten bereid door NV Royale Dujardin zijn bereid en hebben een bewaringsduur conform de HACCP normen. Eventuele klachten moeten onverwijld meegedeeld worden zodanig dat NV Royale Dujardin er de gegrondheid van kan controleren en zomogelijk verhelpen.
 8. De klant draagt het risico van de geleverde waren vanaf levering. NV Royale Dujardin kan nooit aansprakelijk gesteld worden ingeval van overmacht noch voor daden van de klant of zijn aangestelde. Zo bijvoorbeeld kan de NV Royale Dujardin nooit aansprakelijk gesteld worden voor de bewaringswijze en/of verwerking van de producten en/of maaltijden bij/door de klant. De klant vrijwaart NV Royale Dujardin terzake voor vorderingen van derden.
 9. De klant is ten allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor het risico van tenietgaan, verlies of beschadiging van materialen die hem door de NV Royale Dujardin verhuurd of ter beschikking gesteld zijn en dit vanaf inontvangstneming tot teruggaaf. In geval van tenietgegaan, verlies, of beschadiging zal de klant de kostenvanvervangingdoornieuwematerialenvergoeden. De klant mag op generlei wijze de materialen af staan aan derden.
 10. Alle facturen zijn betaalbaar 15 dagen verzending (zijnde factuurdatum), bij gebreke zijn vanaf de daaropvolgende dag van rechtswege en zonder ingebrekestellingintrestenverschuldigdaandeintrestvoet voorzien bij wet van 2 augustus 2002 betreffend de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze intrestvoet is tevens van toepassing op andere dan handelstransacties. Daarenboven zijn ook de gerechtelijke en buiteng rechtelijke invorderingskosten ten laste van de klant, met een minimum van 25,00 euro.
 11. Belgisch recht is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van de maatschappelijke zetel van de NV Royale Dujardin zijn bevoegd.